Przeskocz nawigację.
Strona główna

Wykresy notowań spółek giełdowych

#install.packages("gWidgetsRGtk2", dep=TRUE)
options(guiToolkit = "RGtk2")

#załadowanie biblioteki

library(gWidgets)

#poblieranie pliku ze wszsytkimi notowaniami
download.file("http://bossa.pl/pub/metastock/mstock/mstall.zip", destfile="mstall.zip", method="internal", quiet = FALSE, mode = "ab", cacheOK = TRUE)

#rozpakowanie pliku z notowaniami spółek
z <- unzip("mstall.zip", files = NULL, list = FALSE, overwrite = TRUE, junkpaths = FALSE, exdir = ".")

#usuwanie zbędnych znaków w nazwie
z <- substr(z, 3, nchar(z)-4)

#zapamiętani nazw szystkich spółek
z0 <- z

#wyświetlenie okna umożliwiającego wybranie spółki
w <- gwindow("Spółki GPW",height=1, width=100)

#menadzer ułożenia komponentów
tb = glayout(cont=w)

#napis
tb[1,1] <- glabel("Spółka:", cont=tb)

nazw <- z[1]

f <- function(h,...) {
    v  <- svalue(h$obj)
    nazw <<- v
}

#lista spółek
tb[1,2] <- (l <- gdroplist(z, cont=tb,  handler=f))

F <- function(h,...) {
    v <-svalue(h$obj)
    #sprawdzanie czy wybrano spółkę
    if(!is.null(nazw)) {
     dane <- read.table(paste(nazw, ".mst", sep=""), header=T, sep=",")[,3]
     plot(dane,  type="l", main=nazw)
    }
}

#przycisk rysujący wykres
tb[1,3] <- gbutton("Rysuj", cont=tb, handle=F)

#spółki wig20
WIG20 <- c("PKOBP", "PEKAO", "KGHM", "PKNORLEN",  "TPSA", "BZWBK", "ASSECOPOL", "PGNIG", "GETIN", "GTC", "TVN", "CEZ", "BRE", "PBG",
"POLIMEXMS", "LOTOS", "CYFRPLSAT", "AGORA", "CERSANIT", "BIOTON")

ff <- function(h,...) {
    v <-svalue(h$obj)
    if(v==T)
        z <<- WIG20
    else
    z <- z0
    #podmiana listy spółek
    l[] <<- z
}

tb[2,2] <- gcheckbox("WIG 20", cont=tb, handler=ff)